ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

kanchana
นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์ 
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
Montakan
นางสาวมนทกานติ์ กันแก้ว
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
 
Pichet
นายพิเชษฐ ทนโม๊ะ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
 
Nongluck
นางนงลักษณ์ บาบู จันดราน
นักวิชาการสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
 
Veerachai
นายวีระชัย นิลโฉม
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
 
Usa
 นางสาวอุษา จำแนกสาร
นักวิชาการสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
 
 
Ungkarnนายอังคาร กัวพู่
เจ้าพนักงานสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371
Thirawatนายถิรวรรธน์ เพ็งผลวินิจ
นักวิชาการสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3371