ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 Chompunuct

นางสาวชมพูนุท เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

                                                                         

Julaluk

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองอ่ำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

 

Thanakrit

นายธนกฤติ กล่ำเจริญ 
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Artitaya

นางสาวอาทิตยา เทพแสง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

chavalit
นายชวลิต แสงสวย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

 

Duamrong

นายดำรง ชุมศรี
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372

 

Nattawut

นายณัฐวุฒิ ชุมศรี
จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3372