ตรงต่อเวลา คุณสมบัติดีๆ ที่ทำได้ไม่ยาก

 

Times

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=635884978565276&set=a.302893945197716

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

1. จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายสัตว์ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) , โรคลัมปี-สกิน (Lumpy Skin Disease LSD และมาตรการ ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย (VRIO Model) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินเกิน 500,000 บาท

1. การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

 


- บรรเลงครัวทั่วไทย : จ.สกลนคร
- คนสู้โรค : เขากวางอ่อน ศูนย์ศึกษาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มบ้านน้ำเกี๋ยน
- 3 ดำมหัศจรรย์ แห่งภูพาน
- แหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ ตอนที่ 027 - สกลนคร