03. info

 

Facebook :  https://www.facebook.com/photo?fbid=818656126954826&set=a.302893945197716

 

 

สามารถติดตามข่าวสาร และสาระอื่นๆอีกมากมายได้ผ่านผ่าน Facebook : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ >>> https://www.facebook.com/DLD.royal?mibextid=LQQJ4d

 

 

การดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม
ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 

องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และมีผลสำเร็จ 70% ขึ้นไป

 

1 0

 

2 0

 

3 0

 

4 0

 

 

 

 

สามารถติตามข่าวสารอื่นๆได้ทางเพจ facebook

https://www.facebook.com/photo?fbid=811087207711718&set=pcb.811089381044834

 

 

 

Wab board กระดานสนทนา กรมปศุส้ตว์

webboard

(คลิกที่รูป เพื่อเข้าสู่ระบบ)

การใช้งานกระดานสนทนา 
 1. ผู้ที่ต้องการใช้งานกระดานสนทนาจะต้องสมัครสมาชิก และจะต้องมีบัญชีอีเมล์ในการใช้งานเพื่อยืนยันตัวบุคคล
 2. สมาชิกจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password ที่จัดส่งให้ทางอีเมล์
 3. สมาชิก ในที่นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลผลิตที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์
 4. กระดานสนทนานี้เป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในเชิงวิชาการ กรมปศุสัตว์ และผู้ดูแลระบบไม่รับรองความถูกต้อง หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการนำข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าทางใดๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่รับความเสียหายจากการเสนอคำถามหรือความคิดเห็นสามารถขอตรวจสอบข้อมูล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้
 5. ห้ามเสนอข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น คำหยาบคาย หรือ ถ้อยคำลามกอนาจาร
 6. ห้ามเสนอข้อความที่จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคง
 7. การเสนอคำถามหรือความคิดเห็นในกระดานสนทนานี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในกระทู้ที่ท่านได้เสนอไป ห้ามเสนอข้อมูลเท็จ กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น ทำให้เกิดความเสียหาย กับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 8. ไม่ใช้ชื่อของบุคคลอื่นโดยเจตนา เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของคำถามหรือความคิดเห็นในกระดานสนทนานี้
 9. ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
 10. ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการถาม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล
 11. ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของหมวดคำถาม เพื่อความเข้าใจตรงกันในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้ได้รับคำตอบที่รวดเร็ว
 12. หากเกิดความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น พิมพ์ข้อความผิดพลาด ตั้งกระทู้ไม่ตรงหมวดคำถาม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้งขอเปลี่ยนหมวดคำถาม หรือลบกระทู้ ได้โดย พิมพ์ข้อความแจ้งขอแก้ไขในกระทู้ต่อจากกระทู้ที่เกิดผิดพลาดดังกล่าว
 13. หากตรวจพบข้อความใดที่ไม่ปฏิบัติตามมารยาทในการใช้กระดานสนทนากรมปศุสัตว์ ผู้รับผิดชอบในการดูแลหมวดคำถาม หรือผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความที่แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นออกไป เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

VRIO

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

¦ แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

 1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

          - พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ) ให้กับเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านการ “พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยโมเดลการพัฒนาด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (VRIO Model) จะเป็นการออกแบบการผลิต การบริโภคอย่างยั่งยืน จัดระบบการผลิตการเกษตรใหม่ ภายใต้ 3 มิติ 12 องค์ประกอบ (มิติพื้นที่ มิติหลักการ มิติกระบวนการ) เพื่อให้เกษตรกรรายใหม่จัดตั้งกลุ่มได้และขับเคลื่อนกิจกรรมการผลิตที่เป็นอัตลักษณ์

 1. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

-          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2566      จำนวน 34 ราย

-          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2566      จำนวน 45 ราย

-          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566             จำนวน 62 ราย

-          รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566         จำนวน 38 ราย

รวมรุ่นที่ 1 – 4 จำนวน 179 ราย

 1. ผลจากการมีส่วนร่วม

          - เกษตรกรรายใหม่เกิดการเรียนรู้ เข้าใจบทบาทของผู้นำ ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ VRIO Model จนสามารถสร้างเครือข่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เมื่อผ่านกิจกรรมดังกล่าว สามารถสร้างแผนการผลิต BMC และประยุกต์ใช้กับกลุ่มเครือข่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          - เกิดกลุ่มผู้นำเกษตรกรรายใหม่ที่มีความเข้มแข็ง จำนวน 179 กลุ่ม

 1. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

          - พัฒนาตามแผนธุรกิจ (BMC) ที่เกษตรกรดำเนินการ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การประสานหน่วยงาน การเติมเต็ม และการสร้างภาคีเครือข่าย

          - พัฒนาการทำงานแบบยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เช่น เป้าหมายความสำเร็จของเกษตรกรกับภาครัฐ เป็นเป้าหมายเดียวกัน (รายได้เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)

¦ เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์กลางบริการข้อมูล กรมปศุสัตว์ หรือ
DLD Data Service Hub สำหรับเป็นช่องทางในการรวบรวมกฎระเบียบต่างๆ

 

 

datahub


- บรรเลงครัวทั่วไทย : จ.สกลนคร
- คนสู้โรค : เขากวางอ่อน ศูนย์ศึกษาภูพานฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กลุ่มบ้านน้ำเกี๋ยน
- 3 ดำมหัศจรรย์ แห่งภูพาน
- แหม่มบ๊อบจ๊อบแจ๊บ ตอนที่ 027 - สกลนคร