ฝ่ายโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

Somyos
ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3381

 

Narumon
นางสาวนฤมล อรุณธีร์กิจ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Phachara

นางสาวพัชรา กล่อมดี 
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3384

 

 Chanidapa

นางสาวชนิดาภา ยอดสง่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3384

 

 

Wassanaนางสาววาสนา กิ่มเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Panuttaนางสาวปนัดฐา ชมจิตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 1114

 

Sirinya

นางสาวศิริญญา โอสถานนท์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Suppachci

นายศุภชัย ดีแล้ว
นักวิคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385