03042566

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน)

 


1. แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

2. แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน

3. แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
    3.1 รอบ 6 เดือน
    3.2 รอบ 12 เดือน

ช่องทางการติดต่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 

hot line royal

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 3372

ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อ 3371

ฝ่ายโครงการหลวง ต่อ 3383

ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อ 3381, 3384, 3385 และ 1114

ฝ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษ ต่อ 3382 - 3373