12102566
 
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว
และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายสราวุฒิ ประจวง

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็น หรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์
ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566
 
นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 
 
 
 

 

 

03042566

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงาน)

 


1. แบบฟอร์มที่ 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

2. แบบฟอร์มที่ 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงาน

3. แบบฟอร์มที่ 3 รายงานผลตัวชี้วัดบทบาทภารกิจรายบุคคลด้านการปรับปรุงกระบวนงาน
    3.1 รอบ 6 เดือน
    3.2 รอบ 12 เดือน

4. คู่มือการปฏิบัติงาน Work manual

    4.1 VRIO Model (Book) 

 

5. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน

ช่องทางการติดต่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 

hot line royal

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 3372

ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อ 3371

ฝ่ายโครงการหลวง ต่อ 3383

ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อ 3381, 3384, 3385 และ 1114

ฝ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษ ต่อ 3382 - 3373