ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

1. ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567