เมื่อวันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผล ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Conference ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 - 9, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด, ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น 

 

26102565 66