ประกาศกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

รายละเอียด