ช่องทางการติดต่อ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว

 

hot line royal

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 3372

ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต่อ 3371

ฝ่ายโครงการหลวง ต่อ 3383

ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อ 3381, 3384, 3385 และ 1114

ฝ่ายโครงการกิจกรรมพิเศษ ต่อ 3382 - 3373