1 2

                           วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. เนื่องด้วยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดงานประจำปี "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12 และกราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แทนพระองค์ ทรงปล่อยชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาต นำโค จำนวน 1 คู่ และกระบือ จำนวน 1 คู่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิต มาประกอบพิธีไถ่ชีวิต และจะนำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต่อไป ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ

ที่มา : ภาพข่าว กิตติพรรณ จินดามัง /กลุ่มเผยแพร่/ สลก