ฝ่ายโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

Somyos
ว่าที่ ร.ต.สมยศ ชุนเกษา
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3381

 

Narumon
นางสาวนฤมล อรุณธีร์กิจ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Phachara

นางสาวพัชรา กล่อมดี 
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3384

 

 Chanidapa

นางสาวชนิดาภา ยอดสง่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3384

 

 

Wassanaนางสาววาสนา กิ่มเพชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Panuttaนางสาวปนัดฐา ชมจิตร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 1114

 

Sirinya

นางสาวศิริญญา โอสถานนท์ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

Suppachci

นายศุภชัย ดีแล้ว
นักวิคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3385

 

 

ฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ

 

 sureerat

นางสาวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายโครงการหลวงและพื้นที่เฉพาะ

โทร 0 2653 4444 ต่อ 3373

 

Nirawan

นางสาวณิรวรรณ คำลือ

นักวิชาการสัตวบาล

โทร 0 2653 4444 ต่อ 3373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              ว่าง
                                                                                                                 เจ้าพนักงานสัตวบาล
                                                                                                        โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3383

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

 Salaya

 

  นางสาวศลญา คอนสลัด

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

 

 

  peeyaporn

นางสาวปรียาพร เสนามาตย์

นักวิชาการสัตวบาล