การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2566

1. แบบฟอร์มการรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    1.1 แบบฟอร์มการรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1/2566

   1.2 แบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP) 1/2566

    1.3 หนังสือสั่งการ

    1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

    1.5 รายงานการประชุม

2. ขั้นตอนการวางแผน

   2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    2.2 รายงานการประชุมฯ ของคณะทำงานฯ

    2.3 ภาพถ่ายการประชุมฯ ของคณะทำงานฯ

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

    3.1  คู่มือการเรียนรู้ e-learning (ของสำนักงาน ก.พ.) (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA)  

    3.2 แบบสำรวจรายวิชาที่สนใจ 

    3.3 แจ้งการดำเนินการตามตัวชี้วัด (กพก.) (ด่านซ้าย)

    3.4 ภาพถ่ายประกอบ (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)

4. ขั้นตอนประเมินผลการเรียนรู้

    4.1 รายงานการทำแบบทดสอบ (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)

    4.2 สรุปเนื้อหาบทเรียนรายบุคคล (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)

    4.3  สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ ของสำนักงาน ก.พ. (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)

5. ขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

    5.1 แบบประเมินการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (ข้าราชการ) (พนักงานราชการ)