คุณสมบัติของเกษตรกร

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ได้กำหนดคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะรับบริการ ตามรายละเอียดดังนี้

     1. เป็นเกษตรกรมีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

     2. มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน หรือเลี้ยงสัตว์

     3. มีความประพฤติดี และยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการ

     4. ยังไม่เคยได้รับโคหรือกระบือจากโครงการอื่นๆมาก่อน

     5. มีความเหมาะสมและสามารถที่จะดูแลเลี้ยงดูโค-กระบือได้

     6. มีรายได้ไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.1 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน) หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนนั้นๆ ว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือ

     เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญากับกรมปศุสัตว์ และจะต้องมีผู้ค้ำประกัน และสัญญาจะตกทอดแก่ทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ทำสัญญาถึงแก่กรรม