- แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยงาน ( กพก. )

 

 

 

ข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร. 3372