- ประกาศกรมปศุสัตว์ ประกวดราคาซื้อวิตามินรวม และกรดอะมิโน ชนิดน้ำ ขนาด ๒๐ ml จำนวน ๒๐ ขวด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-1/2563 การซื้อวิตามินรวม และกรดอะมิโน ชนิดน้ำ ขนาด ๒๐ ml. จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด