เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ได้มีการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ณ โรงเรียนวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ทางฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

ได้เป็นผู้ประสานในการจัดงานครั้งนี้ และเป็นการจัดงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยมี นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล หัวหน้าฝ่าย

กิจกรรมพิเศษ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

New layer...layer...