๑.ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศลญา  คอนสลัด ชัชวาล ประเสริฐ และอุไร  แสนคุณท้าว เลขทะเบียนวิจัย ๖๐(๑)-๐๕๒๐-๐๑๘