๑๑. คู่มือพฤติกรรมและการจัดการการเลี้ยงแพะ โดยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา เลขที่ทะเบียนวิชาการ 65-(2)-0221-016