ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทพันธุ์สัตว์ <<คลิก>>