ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

แบบรายงานรอบที่ 1

 

   1. แบบรายงานกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

 

      2. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

 

   3. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

แบบรายงานรอบที่ 2

 

     แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยง