• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

√ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

 

    • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

√ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563