• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

√ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

 

 

    • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

√ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564