นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมกับ นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา

S 2736138

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมประชุมกับ รมว.กระทรวงศึกษาและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะกรรมการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชา จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้นำเสนอแผนการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนด้านปศุสัตว์แก่นักศึกษารวดเร็วกว่ากำหนดเดิมมาก