กิจกรรมยกย่องบุคลากรดีเด่น
 นางสาวรัชนี ธนะบริหาร  
ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นในระดับหน่วยงาน ประจำปี 2563