กิจกรรมยกย่องหน่วยงานดีเด่น
 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  
ได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานผ่านการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ระดับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563