กิจกรรมยกย่องหน่วยงานดีเด่น
 กรมปศุสัตว์  
ได้รับการยกย่องเป็น " องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ " ประจำปี 2562