24012566

"ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ

การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566"      วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรินิกส์ ครั้งที่ 1/2566

      โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์