ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

1. จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2. จ้างเหมารถบรรทุกขนย้ายสัตว์ พร้อมคนขับ และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3. จ้างพิมพ์โปสเตอร์ โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) , โรคลัมปี-สกิน (Lumpy Skin Disease LSD และมาตรการ ป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5. จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อย (VRIO Model) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

แบบรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินเกิน 500,000 บาท

1. การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ