แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2560

1.) การรายงานตามแบบฟอร์ม

      - แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

      - แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานผลการพัฒนาทักษะการรวบรวมองค์ความรู้

      - แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานผลสมรรถนะ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

      - แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด (ข้าราชการ)

      - แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด (พนักงานราชการ)

      - แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

2.) โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice) 

        - โครงการการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

      - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การใช้งานตู้ฟักไข่ และการฟักไข่"

     - โครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล