แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2561

 

 แบบฟอร์ม IDP: A รายงานแผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 แบบฟอร์ม IDP: B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 

กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ (CoP)

- หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

- หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

- หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

- หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน