รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565

  1. แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565