แผนการปฎิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561

- แผนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการปฏิบัติงานโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการปฏิบัติงานโครงการพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- แผนการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- แผนการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561