แผนการปฎิบัติงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการพื้นที่เฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565