1896

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตามพระราชดำริ  อ.ปง จ.พะเยา