แนวทางการดำเนินโครงการ

           1.) เพื่อสนองพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพอเพียง และเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโค-กระบือถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งต่อการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร

           2.) สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเน้นให้เกิดชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีส่วนในการกำกับดูแลกันเองในชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเกิดความยั่งยืน

           3.) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้แรงงานจากโค-กระบือและการใช้ปุ๋ยคอก ซึ่งได้จากมูลโค-กระบือ