สถานที่ติดต่อประสานงานโครงการ

1.) ส่วนกลาง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร 0 2653 4444 ต่อ 3381-5 โทร./โทรสาร. 0 2653 4926 และ 0 2653 4411

2.) ส่วนภูมิภาค สำนักงานปศุสัตว์เขต และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ