นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 79 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

      วันนี้ (วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559) เวลา 13.00 น. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย ประธานกรรมการบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิต โค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายกิตติ  กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ  เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ