โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

<<คลิกที่นี่>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม