ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เช่าห้องประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ