หัวข้อ การพัฒนาทรัพยากรฐานชีวภาพไปสู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ VRIO <คลิก>

หัวข้อ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร <คลิก>

หัวข้อ นวัตกรรมการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากการเกษตร <คลิก>