๓.แนวทางการดาเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มานพ โชคดี อมรรัตน์ วรรณโชติ เลขทะเบียนวิจัย ๖๑(๒)–๐๕๒๑–๐๙๓