ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง "Facebook" กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

>>Click<<

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)