แบบสอบถามความเห็นของผู้รับบริการต่อการบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

1. แบบสอบถามความรู้ความต้องการของผู้รับการบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>> คลิกที่นี่ <<<

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับการบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566♥ >>> คลิกที่นี่ <<<