ข้อมูลบริการ

ฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 

- คู่มือสำหรับประชาชน : การรับบริจาคเงิน และโค-กระบือเข้าธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

   <<คลิกที่นี่>> คำแนะนำการใช้คู่มือประชาชน

- รายละเอียดการรับบริจาคเงิน และโค-กระบือเข้าโครงการ ธคก.

- การขอรับบริจาคโค-กระบือ จากโครงการ ธคก.

- การให้บริการแก่เกษตรกร ของโครงการ ธคก.

- แผนที่โรงฆ่าสัตว์ปทุมธานี

- แผนที่โรงฆ่าสัตว์อยุธยา