ข้อมูลบริการ

ฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

- คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบริการด้านปศุสัตว์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   <<คลิกที่นี่>> คำแนะนำการใช้คู่มือประชาชน

- คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2559

- แนวทางการติดตามรับเสด็จพระราชดำเนินและการรับสนองพระราชดำริ

- การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น