องค์ความรู้ การใช้ตะไคร้หอมผสมมูลโคไล่แมลงรบกวน รายละเอียด