องค์ความรู้ การใช้ซูเกลอพืชร่วมกับบอระเพ็ดเป็นยาบำรุงร่างกายในโค-กระบือ รายละเอียด