ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 1 โทร 026534444 ต่อ 3372 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ไม่รับเอกสารใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์คะ)

  

>>>>>>> รายละเอียด  <<<<<<<