แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 1/2563

1. แผน-ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

    แบบฟอร์ม IDP : แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

    แบบฟอร์ม IDP : แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผล การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

    แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP )

 2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

    2.1 หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

    2.2 หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

    2.3 หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

    2.4 หลักฐานขั้นตอนการติดตามนำไปใช้ประโยชน์