แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน รอบที่ 2/2563

1.  แผน - ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

   -  แบบฟอร์ม   IDP : แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

   -  แบบฟอร์ม  IDP : แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผล การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

    แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล checklist IDP

 

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

   -   หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

  -  หลักฐานขั้นตอนการการดำเนินการ รูปภาพ/ แผน / ใบเซนต์ชื่อ/เอกสารประกอบการอบรม

  -  หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ 

  -  หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ